Často kladené dotazy

Zaměstnanec v pracovním procesu je vystaven působení vnějších rizikových faktorů, které můžou ohrozit jeho život nebo zdraví. Zaměstnavatelé, nezávisle na počtu zaměstnanců, musí provést hodnocení rizik. Hodnocení rizik je základním kamenem přístupu k prevenci nemocí z povolání a pracovních úrazů. Hodnocení rizik je systematické zkoumání všech aspektů práce, které zahrnuje otázky:

  • co by mohlo způsobit úraz nebo újmu,
  • zda lze nebezpečí odstranit, a pokud ne,
  • jaká preventivní nebo ochranná opatření je třeba zavést pro kontrolu rizik.

Podle § 102 zákoníku práce (ZP) je zaměstnavatel povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno.

O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci. Podle § 101 odst. 3 ZP plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k BOZP a postupy k jejich zajištění.

c mikropodnikům a malým podnikům v procesu hodnocení rizik, oslovení co největšího počtu těchto podniků, údržba a aktualizace jejich softwaru v dlouhodobém horizontu.

V České republice je již dlouhodobě jako příčina pracovních úrazů uváděna „špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko“ (téměř 60 %). Nástroje IDRIS mohou pomoci zvrátit tento negativní trend, kdy mikro a malé podniky (které zastupují v ČR 98 % všech podniků) za pomoci těchto nástrojů budou moci lépe hodnotit rizika, kterým jsou vystaveni zaměstnanci na jejich pracovištích.
Cílem platformy IDRIS je tak tento problém v nedostatcích hodnocení rizik překonat a přispět ke zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v mikropodnicích a malých podnicích.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Napište nám