Mikropodniky a malé podniky

 POČET ZAMĚSTNANCŮOBRAT
MIKROPODNIKY< 10≤ 2 miliony €
MALÉ PODNIKY< 50≤ 10 milionů €

Převážnou většinu podniků v Evropě představují mikropodniky a malé podniky, které zaměstnávají přibližně polovinu pracovních sil. Jejich pracovníci jsou však obzvlášť zranitelní, pokud jde o pracovní úrazy a poškození zdraví v souvislosti s prací.

Proto je důležité zvyšovat povědomí o dané problematice, poskytovat praktické zdroje, nepřestávat hledat inovativní způsoby oslovení klíčových cílových skupin a ovlivňovat způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na jejich pracovištích.

Dobré rady pro malé podniky

SPRÁVNÁ PRAXE

Při hodnocení rizik by se vždy měly mít na paměti dvě hlavní zásady:

 • Hodnocení rizik by mělo být strukturováno tak, aby se zaručilo, že jsou brána v potaz všechna příslušná nebezpečí a rizika (např. aby se nepřehlédly druhotné úkoly, jako je úklid).
 • Když je určeno nějaké riziko, mělo by hodnocení rizik začít první zásadou, tedy dotazem, zda mu nelze zamezit.

Dokumentace o vyhledávání a vyhodnocování rizik

Podle § 102 zákoníku práce (ZP) je zaměstnavatel povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci.

Podle § 101 odst. 3 ZP plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k BOZP a postupy k jejich zajištění.

Doporučuje se zaznamenat alespoň tyto údaje:

 • jméno (jména) a funkci (funkce) osoby (osob) provádějící (provádějících) šetření,
 • zjištěná nebezpečí a rizika,
 • skupiny pracovníků, které jsou vystaveny obzvláštním rizikům,
 • odhad/vyhodnocení rizik,
 • nezbytná preventivní a ochranná opatření,
 • podrobnosti o zavedení opatření (kdo co kdy dělá),
 • podrobnosti o účasti pracovníků a jejich zástupců na postupu hodnocení rizik.

 • Nejsou jmenovány osoby odpovědné za provedení hodnocení rizik.
 • Hodnotitelům zaměstnaným organizací nejsou poskytnuty potřebné informace, školení, zdroje, čas a podpora.
 • Není zajištěna odpovídající koordinace mezi hodnotiteli z různých podniků pracujících na stejném pracovišti.
 • Do hodnocení rizik není zapojen tým lidí a nejsou zapojeni zaměstnanci s praktickými znalostmi postupu či činnosti, která je hodnocena.