Hodnocení rizik

NEBEZPEČÍ A RIZIKA
NA PRACOVIŠTI

HODNOCENÍ A ŘÍZENÍ RIZIK NA PRACOVIŠTI

Hodnocení a řízení rizik

DOKUMENTACE HODNOCENÍ RIZIK

Dokumentace

Hodnocení rizik podle zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb. § 101 a násl.) je proces, při kterém zaměstnavatel analyzuje potenciální nebezpečí a hrozby pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců při výkonu práce. Cílem je identifikovat a vyhodnotit rizika a zajistit, aby bylo zajištěno bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní prostředí. Zaměstnavatel má povinnost provádět hodnocení rizik pravidelně a nebo při změně podmínek na pracovišti.

V rámci hodnocení rizik je nutné identifikovat všechna možná rizika, jako například rizika spojená s pracovními postupy, vybavením nebo chemickými látkami. Následně je nutné stanovit opatření na eliminaci nebo minimalizaci rizik a zajistit jejich dodržování.

Zaměstnavatel také musí vést evidenci o provedeném hodnocení rizik a o opatřeních, která byla přijata. Hodnocení rizik musí být zahrnuto do dokumentace. Tyto informace musí být k dispozici pro všechny zaměstnance i pro inspekci práce.

Proces zjišťování, zda nebezpečí existuje a definování jeho charakteristik.

Kombinace pravděpodobnosti, že určitá nebezpečná událost vznikne a předpokládaného důsledku této události; pravděpodobnost způsobení škody v podmínkách užití nebo expozice, s přihlédnutím k možnému rozsahu škody. Riziko může být odstranitelné, neodstranitelné, přijatelné, nepřijatelné, významné, nevýznamné.

Souhrnný proces posouzení velikosti rizika a jeho přijatelnosti pro zdraví a bezpečnost pracovníka. Užívá se různých metod a postupů, jejichž cílem je odhadnout možnost poškození lidského zdraví.

Přijetí odpovídajících opatření k odstranění rizika nebo snížení jeho míry na akceptovatelnou úroveň včetně zpětné vazby na účinnost opatření a informování zaměstnanců.

Vystavení organismu působení faktorů prostředí (například hluku, vibracím, prachu, záření) nebo účinkům látky. V úvahu se bere objektivně zjištěná (změřená) hodnota zátěže faktory pracovního prostředí a doba, po kterou je v práci člověk této zátěži vystaven.

Mezní stav, který jen shodou příznivých okolností neskončil nehodou. Je však nepravděpodobné, že konstelace hvězd bude i příště takto příznivá. Příčinou těchto stavů nemusí být porušení bezpečnostních předpisů a mohou nastat případy, kdy je obtížné těmto stavům předcházet. Je však nutné takové stavy vyhodnocovat a informovat o nich ostatní spolupracovníky. Záznamy o těchto skoronehodách proto mají význam pro preventivní předcházení nehodám. Proto je výhodné pro zaměstnavatele poskytnout možnost všem jeho zaměstnancům provádět záznamy o těchto skoronehodách a anonymně je zaslat k vyhodnocení bezpečnostnímu technikovi.