O projektu

Projekt Vývoj aplikace pro analýzu a hodnocení rizik BOZP včetně tvorby nástrojů pro jednotlivé profese navazuje na projekt s názvem Vývoj nástrojů pro posuzování pracovních rizik s využitím webové platformy OiRA pro účely malých podniků, mikropodniků a OSVČ v ČR, který byl řešen 2018–2020.

Důležitost problematiky BOZP je dána na celoevropské úrovni aktivitami Komise a Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA), ke kterým patří interaktivní online nástroj pro posuzování rizik (OiRA).

OiRA je webová platforma, která umožňuje tvořit nástroje pro odvětvové posuzování rizik. Avšak platforma OiRA není v českém prostředí plně využitelná a nesplňuje požadavky kladené na malé podniky, mikropodniky a OSVČ v ČR, respektive není pro ně uživatelsky ani účelně plně využitelná pro současnou praxi.

Hlavním cílem výzkumného úkolu je vyvinout novou aplikaci pro analýzu a hodnocení rizik BOZP (se všemi lokálními požadavky pro české prostředí) a dále široké spektrum nástrojů pro posouzení pracovních rizik s využitím zmíněné aplikace a usnadnit malým podnikům, mikropodnikům a OSVČ působícím v prioritních ekonomických činnostech a odvětvích v ČR dodržování právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP ve vazbě na prevenci pracovních rizik.

IDRIS

Vyvíjená aplikace bude použita jako monitorovací nástroj pro plnění povinností BOZP a PO (s možným povinným zasíláním vyplněných nástrojů). Bude možné propojení jednotlivých nástrojů s výstupem do jednoho rozhraní pro celkové řízení rizik. Úkoly bude možné přidávat samostatně (bez vazby na nástroj i jednotlivé riziko a zajistit jejich přidělení jakékoliv osobě e-mailovou notifikací, která obsahuje popis, termín, popř. náklady).

Dále bude také možné (na rozdíl od OiRA) přístup pro více uživatelů do jednoho účtu a také možnost nahrávat dokumentaci a záznamy BOZP a PO pro uživatele – databáze, kde budou k dispozici všechny dokumenty. Výhodou bude také měřitelné hodnocení. Neshody budou mít hodnotu (podle míry rizika), aby bylo možné stanovit celkovou (orientační) hodnotu rizika v organizaci.

Důraz bude kladen na zpětnou vazbu uživatelů a komunikaci s nimi. Připomínky budou zasílány, vyhodnoceny a zpracovány, tzn., že bude zde účast uživatelů na vývoji aplikace a také jim budou poskytovány informace o legislativních změnách, novinkách, akcích.

Ze strany MPSV byla dohodnuta spolupráce a podpora skupiny IRAT při Evropské agentuře pro BOZP, která sdílí správnou praxi při obdobných aktivitách členských států

NÁSTROJ PRO INTERAKTIVNÍ HODNOCENÍ RIZIK BeSMART
(případová studie – Irsko)